Menu
MŠ Ostrovany

Spustili sme pre vás nové webové stránky.

O nás

Zriaďovateľom Materskej školy v Ostrovanoch je Obec Ostrovany. Materská škola je situovaná v strede obce v blízkosti rodinných domov, obkolesená malebnou prírodou. Má štyri triedy, s celodennou aj  poldennou prevádzkou. MŠ poskytuje starostlivosť pre deti spravidla od 3 do 6 rokov, resp. 7 rokov u detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Prednostne sú prijímané deti 5 ročné na povinné predprimárne vzdelávanie. V prípade voľnej kapacity sa prijímajú aj deti mladšie ako 5 rokov. Z dôvodu zaškolenia čo najväčšieho počtu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. MŠ poskytuje celodennú  starostlivosť v dvoch triedach, v ďalších dvoch triedach prebieha poldenná výchova a vzdelávanie detí. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje 6 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, 3 pedagogický asistenti učiteľa a 3 prevádzkoví pracovníci. V školskom roku 2022/2023 navštevuje MŠ 60 detí, z toho 54 predškolákov. Stravovanie zabezpečuje školská jedáleň, ktorá je súčasťou MŠ.  Materská škola je zapojená do projektu NP-PRIM II., - projekt inklúzie v Materských školách, ktorý je realizovaný vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Zároveň je zapojená do školského programu- Školské ovocie a Školské mlieko s finančnou podporou Európskej únie.

Rada školy pri MŠ Ostrovany 67/43,  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 23. septembra 2022. Funkčné obdobie začalo dňom 24. septembra 2022  na obdobie 4 rokov.

 

         Členovia rady školy:

 Mgr. Kurimská Mariana  -  predsedníčka - za pedag. zam.

          Jurdáková Lucia                                  -  za rodičov

          Duždová Otília                                   -  za rodičov

          Duždová Simona                                -  za rodičov

          Olejníková Marcela                            -  za nepedag.zam. 

          Dužda Martin                                     -  delegovaný za zdriaďovateľa

   

hore hore
MŠ Ostrovany